Com fer un article d’opinió

L’article d’opinió és un text periodístic en el qual l’autor o l’autora exposa la seva opinió personal sobre un tema, normalment d’actualitat.

L’objectiu d’aquest gènere periodístic és influir en l’opinió pública, ajudar que els lectors es formin un determinat criteri sobre els temes tractats. Acostumen a ser esdeveniments noticiables

Tots els mitjans de comunicació tenen una línia editorial, que reflecteix l’opinió de la pròpia capçalera. 

Però,en aquest cas, l’article d’opinió està signat per un autor que parla en nom seu, i no en nom del mitjà, tot i que moltes vegades ambdues idees coincideixen. 

És habitual que les persones que signen articles d’opinió en els mitjans tinguin una trajectòria o reconeixement que posa en valor les seves opinions, demandades tant pel seu propi mitjà,com pels lectors que ja el coneixen. Per exemple, és el cas d’Enric Juliana o Màrius Carol a La Vanguardia

Així com els influencers són considerats referents pels seus seguidors en l’àmbit de la moda o els videojocs, per exemple, els periodistes d’opinió influeixen en el pensament i l’opinió pública de la societat sobre els temes d’actualitat.

Estructura 

L’article d’opinió no sol ser molt extens. Està format pels següents elements:

  • Titular: ha de cridar l’atenció, provocar que el receptor continuï llegint. 
  • Introducció: en la primera part de el text es planteja la tesi o idea que es defensarà al llarg de l’article. 
  • Cos o desenvolupament: és la part on s’ofereixen els arguments que sostenen la tesi o idea. Ha d’incloure dades, referències i fets provats que demostrin o justifiquin la posició de l’autor.

Per exemple, si es parla sobre les mesures que s’haurien de prendre davant d’una crisi en el sector de cinema, cal donar suport a les afirmacions amb dades com la venda d’entrades de cinema i teatre, el percentatge de pirateria o les subvencions de l’Estat a aquest sector. Fins i tot, l’autor pot introduir una anècdota personal sobre l’última vegada que va anar al cinema. 

Una vegada que al lector li ha quedat clar el perquè d’aquests arguments, l’autor pot introduir les seves propostes i emetre judicis valoratius.

  • Conclusió: es recull de nou la idea principal i es planteja una reflexió final, amb l’objectiu de fer pensar i convèncer el lector.

Estil 

A diferència dels textos informatius, en els articles d’opinió l’autor utilitza la primera persona, parla en base al seu criteri subjectiu. Així mateix, el llenguatge no té tantes limitacions, pot ser més creatiu i original.

Per oferir arguments que justifiquin la tesi que es defensa, és habitual incorporar cites de persones rellevants o influents en el tema. L’autor també pot incloure anècdotes o experiències personals que donin suport el seu punt de vista, així com dades i fets provats. 

Cal interpretar la realitat i emetre judicis raonats, no només quedar-se al pla informatiu. Per a això, es permet l’ús d’expressions com: és evident, és obvi, és clar, com tothom sap, no es pot negar que …, cal recordar que …

Aquest estil és conegut com la retòrica, que és la forma de parlar o escriure amb l’objectiu de convèncer a un públic.  Així, es poden introduir elements literaris, com metàfores o enumeracions, i se segueix l’estructura argumentativa com si es tractés d’un discurs.