Els drets dels infants

Des de l’equip de redacció d’Els Roures Report valorem la situació actual dels drets dels infants

Arnau Rodriguez

Avui en dia, els nens i les nenes tenen els mateixos drets, sense importar d’on provinguin, sense importar el seu sexe, gènere i cultura.

El 2019 va fer trenta anys que es va signar la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI), on estan escrits tots els drets dels infants. 

Fins al moment és el tractat amb més suport i cooperació que ha rebut. Va haver-hi 195 estats que van signar aquest tractat. Aquest fet demostra que és igual d’on provinguin o quina religió tinguin. La importància de protegir als infants passa per davant. 

La CDI conté 54 articles, però pot resumir-se en aquests principis fonamentals: el dret a una vida saludable, a una educació de qualitat i a estar protegits contra la violència i qualsevol mena d’abús; ciberassetjament, de gènere, físic, psicològic, etc.

Tractats

Hi ha diversos tractats, nosaltres n’hem volgut mencionar un parell:

  • Article 11 
    • 1. Els estats membres han de prendre mesures per evitar el trasllat il·lícit d’infants a l’estranger i que siguin retinguts il·lícitament. 
    • 2. Amb aquesta finalitat, els estats membres han de promoure l’establiment d’acords bilaterals o multilaterals, o l’adhesió als acords existents.

Aquest article tracta el fet que no es puguin traslladar els menors il·legalment a l’estranger.

  • Article 16 
    • 1. Cap infant no pot ser subjecte d’interferències arbitràries o il·legals en la seva vida privada, la seva família, domicili o correspondència, ni d’atacs il·legals al seu honor i reputació. 
    • 2. L’infant té dret a la protecció de la llei contra aquestes interferències o atacs.

En aquest darrer cas, es tracta les situacions en què els menors no poden estar en contacte amb interferències il·legals i atacs. Han d’estar protegits per la llei.

Segons la nostra opinió pensem que sí que tenen els drets necessaris, però hi ha vegades que no es compleixen a la perfecció, ja que no es té el control necessari. Aquest punt provoca diversos